Zakupy online

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

dla zamówień złożonych od dnia 4 sierpnia 2017 roku



Niniejszy Regulamin określa:

 1. zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez Cookie Box Joanna Ciastowicz  z siedzibą w Przeźmierowie za pośrednictwem sklepu internetowego Cookie Design, działającego pod adresem http://www.cookiedesign.pl oraz
 2. zasady i warunki świadczenia przez Cookie Box Joanna Ciastowicz z siedzibą w Przeźmierowie usług drogą elektroniczną.


§ 1

Definicje



 1. Dostawca – współpracująca z Cookie Box firma kurierska DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, dostarczająca zamówione Towary do Klienta.
 2. Dzień Roboczy – od poniedziałku do piątku, od godz. 10.00 do godz. 18.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (święta)
 3. Hasło – ciąg od 8 do 20 znaków, w tym cyfr i liter, wybranych przez Klienta podczas Rejestracji, umożliwiających dostęp do Konta Klienta
 4. Cookie Box –Cookie Box Joanna Ciastowicz z siedzibą w Przeźmierowie, dane rejestrowe: ul. Osiedlowa 1, 62 - 081 Przeźmierowo, posiadająca NIP: 7811864620, REGON: 361990141, dane do kontaktu: ul. Osiedlowa 1, 62-081 Poznań, e-mail: sklep@cookiedesign.pl, tel. kontaktowy: (+48)609222331, prowadząca Sklep.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną:
  1. z którą, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem, może być zawarta Umowa sprzedaży lub
  2. na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 6. Konto Klienta – indywidualny profil Klienta utworzony przez Cookie Box na skutek dokonania przez Klienta Rejestracji
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 8. Towar – produkty (fabrycznie nowe) prezentowane przez Cookie Box na Stronie Internetowej Sklepu, z przeznaczeniem do sprzedaży
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego,
 10. Rejestracja – czynności, których wykonanie w sposób opisany w Regulaminie, umożliwia Klientowi korzystanie z wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego
 11. Sklep Internetowy - Cookie Design działający pod adresem http://www.cookiedesign.pl, prowadzony przez Cookie Box
 12. Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa, pod którą Cookie Box prowadzi Sklep Internetowy, działająca w domenie www.cookiedesign.pl
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana drogą elektroniczną (umowa zawarta na odległość) pomiędzy Klientem a Cookie Box, na zasadach określonych w Regulaminie.


§ 2

Postanowienia ogólne



 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego może się odbywać wyłącznie na zasadach i warunkach przedstawionych w Regulaminie.
 2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Cookie Box za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu.
 3. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Cookie Box, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. połączenie z siecią Internet o przepustowości pobierania co najmniej 512 Kb/s, a wysyłania co najmniej 128 Kb/s,
  2. posiadanie przeglądarki internetowej:
   • Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej z włączoną obsługą języka Javascript i HTTP Cookies lub
   • Mozilla Firefox w wersji 4 lub wyższej z włączoną obsługą języka Javascript i HTTP Cookies
  3. minimalna rozdzielczość ekranu:
   • na komputerach typu dekstop i laptop 1024x768 pikseli,
   • na urządzeniach mobilnych typu tablet lub smartfon 320x480 pikseli
  4. posiadanie czynnego i odpowiednio skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Cookie Box zapewnia bezpieczeństwo danych przekazywanych w Sklepie Internetowym poprzez zastosowanie szyfrowania TLS v1.2 z certyfikatem SSL szyfrowanym kluczem o długości 128 bit uwierzytelnianym algorytmem AES_128_GCM, z mechanizmem wymiany kluczy ECDHE_RSA.
 5. Cookie Box porozumiewa się z Klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub listownie.


§ 3

Rejestracja



 1. Warunkiem korzystania przez Klienta z wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym realizacji zakupów, jest dokonanie Rejestracji.
 2. Rejestracja jest bezpłatna.
 3. Dokonanie Rejestracji wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Cookie Box na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce „Mój profil”. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. Celem dokonania Rejestracji Klient powinien:
  1. zapoznać się, potwierdzić fakt zapoznania się oraz wyrazić akceptację wobec treści Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego,
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Umowy sprzedaży oraz usługi prowadzenia Konta Klienta. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz wprowadzania modyfikacji.
 5. Wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać do Cookie Box drogą elektroniczną poprzez kliknięcie w pole „Zarejestruj się”.
 6. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 3 powyżej, na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu, niezwłocznie przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.
 7. Z momentem rejestracji, o której mowa w ust. 5 powyżej, zawarta zostaje nieodpłatna umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Jednocześnie, Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta, z możliwością wprowadzania modyfikacji do danych przedstawionych w procesie rejestracji.
 8. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego, podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło.


§ 4

Składanie zamówienia



 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Cookie Box w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Stanowią jedynie zaproszenie dla Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.
 2. Warunkiem dokonania zakupu Towaru jest złożenie zamówienia.
 3. Zamówienia mogą być składane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 4. Klient składa zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta (po zarejestrowaniu się, po zalogowaniu się).
 5. Klient kompletuje zamówienie:
  1. wybierając interesujący go Towar, znajdujący się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną i
  2. wybierając rozmiar Towaru, jeżeli Towar oferowany jest w różnych rozmiarach oraz liczbę sztuk Towaru
  3. klikając w pole „Dodaj do koszyka” pod danym Towarem.
 6. Po skompletowaniu całości zamówienia, Klient przechodzi do „Koszyka”, gdzie wskazuje:
  1. sposób dostawy,
  2. formę płatności,
  3. adres dostawy, jeżeli Towar ma być dostarczony na inny adres niż adres podany w formularzu rejestracyjnym
 7. Podsumowanie zamówienia następuje każdorazowo po kliknięciu w pole „Przejdź do realizacji zamówienia”.
 8. Złożenie zamówienia następuje przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje poprzez potwierdzenie zamówienia przez Klienta.
 9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Cookie Box przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem na odległość.
 10. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, Cookie Box niezwłocznie przesyła potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.
 11. Następnie, nie później niż w ciągu 24 godzin od potwierdzenia złożenia przez Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem zdania drugiego, na adres poczty elektronicznej Klienta, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku złożenia zamówienia oraz potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela lub święto), potwierdzenie przyjęcia zamówienia nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po ww. dacie. Przyjęcie zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Cookie Box o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 9 powyżej. Z chwilą przyjęcia oferty przez Cookie Box następuje zawarcie umowy sprzedaży między Stronami.
 12. Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu wystawienia przez Cookie Box paragonu albo faktury VAT. Zmiana zamówienia następuje drogą elektroniczną.
 13. Jeżeli Klient dokona zapłaty za Towar przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a następnie zamówienie Klienta ulegnie zmianie lub anulowaniu, Cookie Box dokona zwrotu wpłaconej kwoty w terminie 14 dni w sposób uzgodniony z Klientem.


§ 5

Cena



 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. stanowią ceny brutto (z podatkiem od towarów i usług - VAT),
  3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, z uwagi na § 7 ust. 3 Regulaminu,
  4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których mowa w § 7 Regulaminu.
 2. Ostateczną i wiążącą Klienta i Cookie Box ceną jest cena Towaru podana „w Koszyku” w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 3. Aktualne ceny Towarów oraz informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów dostępne są na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. Ceny Towarów mogą ulec zmianie, przy czym zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 5. Co do całkowitej wartości zamówienia, § 4 ust. 7 stosuje się.
 6. Towar pozostaje własnością Cookie Box do czasu zapłaty przez Klienta pełnej ceny za Towar.


§ 6

Formy płatności



 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. gotówka za pobraniem – Klient dokonuje zapłaty odbierając zamówiony Towar, doręczony przez podmiot określony w § 7 Regulaminu.
  2. płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem bezpiecznego serwisu płatności internetowych Przelewy24, oferowanego przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań. Płatności można dokonać przelewem internetowym bankowości elektronicznej oraz kartami płatniczymi. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068. Klient realizuje płatność niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu elementów, o których mowa w § 4 ust. 6 powyżej.
  3. zwykłym przelewem bankowym na rachunek bankowy Cookie Box:
   29 1090 1362 0000 0001 3086 8083 PLN. Płatność winna nastąpić w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Za dzień zapłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Cookie Box stosowną kwotą.


§ 7

Sposób, termin i koszt dostawy



 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Zamówione Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 lit. c) Regulaminu.
 3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej.
 4. Orientacyjny czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych, licząc od dnia nadania przesyłki przez Cookie Box.
 5. Koszty dostawy wynoszą:
  1. 16 zł – przy wyborze przez Klienta formy płatności określonej w § 6 lit. a).
  2. 13 zł – przy wyborze przez Klienta formy płatności określonej w § 6 lit. b) i c),
 6. Koszty dostawy zamówionych Towarów ponosi Klient.


§ 8

Realizacja zamówienia



 1. Zamówienia realizowane są w Dni Robocze.
 2. Niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Cookie Box potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Cookie Box przystępuje do realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności drogą elektroniczną, Cookie Box przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu przez Cookie Box informacji z serwisu płatności internetowych eService o dokonaniu płatności przez Klienta.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności zwykłym przelewem bankowym, Cookie Box przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Cookie Box stosowną kwotą.
 5. Orientacyjny czas skompletowania zamówienia i przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi od 1 do 2 dni roboczych.
 6. W dniu wysyłki Towaru, Cookie Box przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta, informację potwierdzającą nadanie przesyłki przez Cookie Box.
 7. Do każdej przesyłki stanowiącej przedmiot dostawy, Cookie Box dołączy, stosownie do woli Klienta, paragon lub fakturę VAT, obejmującą przedmiot zamówienia.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy. Orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Indywidualne zamówienia będą realizowane w czasie ustalonym przez Strony w toku wzajemnych uzgodnień.
 9. W przypadku, gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Cookie Box niezwłocznie powiadomi drogą elektroniczną lub telefonicznie Klienta o ww. fakcie, proponując Klientowi anulowanie całości lub części zamówienia albo podział zamówienia i ustalenie nowego terminu realizacji zamówienia dla tej części, która okazała się niemożliwa do realizacji w terminie pierwotnie ustalonym.
 10. Klient powinien zbadać przesyłkę w obecności Dostawy. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki należy niezwłocznie (tj. w dniu dostarczenia przesyłki) sporządzić z Dostawcą stosowny protokół oraz zgłosić, za pomocą poczty elektronicznej, ww. zdarzenie Cookie Box. Reklamacja z tytułu szkód transportowych następuje tylko i wyłącznie na podstawie spisanego protokołu szkody zgodnie z art. 545 §2 Kodeksu cywilnego.
 11. Cookie Box nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienia w jego dostarczeniu spowodowane błędnym adresem podanym przez Klienta.
 12. W przypadku ponownego nadania przesyłki z Towarem ponownie na adres Klienta (w wyniku błędu Klienta) koszty transportu ponosi Klient.


§ 9

Odstąpienie od umowy



 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na: adres mailowy lub adres korespondencyjny Cookie Box zawarty w § 1 pkt 4 Regulaminu, z dopiskiem „Odstąpienie od Umowy”. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży wraz z Pouczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce ”Zwroty i reklamacje”.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Klient będący Konsumentem zwolniony jest z wszelkich zobowiązań.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Cookie Box:
  1. nie odbiera Towaru od Klientów będących Konsumentami,
  2. nie ponosi bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.
 5. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy, dokonania zwrotu Towaru. Zwrot Towaru winien nastąpić na adres korespondencyjny Cookie Box, wskazany w § 1 pkt 4 Regulaminu. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie Towaru przed jego upływem. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.
 6. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem, Cookie Box zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Cookie Box oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrotu Klientowi wszystkich dokonanych przez Klienta płatności. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu tożsamego sposobu zapłaty, jaki został zastosowany przez Klienta będącego Konsumentem, chyba że Klient będący Konsumentem wyraził zgodę się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla Klienta będącego Konsumentem z żadnymi kosztami.
 8. Z uwagi na postanowienie ust. 4 lit. a) powyżej, Cookie Box może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.


§ 10

Reklamacja



 1. Cookie Box zobowiązany jest do dostarczenia Towaru bez wad.
 2. Cookie Box ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 4. Cookie Box ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).
 5. Cookie Box ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne istniejące w chwili wydania Towaru lub wynikłe z przyczyny tkwiącej w Towarze w chwili wydania Towaru, chyba że Klient będący Konsumentem w chwili zawarcia Umowy sprzedaży o tej niezgodności wiedział.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem wady fizycznej Towaru przed upływem roku od wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru Klientowi będącemu Konsumentem.
 7. Cookie Box ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem wady fizycznej przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu Konsumentem.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient będący Konsumentem uprawniony jest do jednej z następujących czynności:
  1. żądania od Cookie Box wymiany Towaru na wolny od wad,
  2. żądania od Cookie Box usunięcia wady Towaru,
  3. złożenia Cookie Box oświadczenia o obniżeniu ceny,
  4. odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 9. Klient będący Konsumentem może skorzystać z formularza reklamacyjnego zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce ”Zwroty i reklamacje”. Wypełniony formularz należy przesłać na: adres mailowy lub adres korespondencyjny Cookie Box zawarty w § 1 pkt 4 Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja”.
 10. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, Cookie Box rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej, powiadamiając Klienta będącego Konsumentem o sposobie dalszego postępowania.
 11. W przypadku złożenia przez Klienta będącego Konsumentem żądania wskazanego w ust. 8 lit. a) albo b) powyżej i uznania żądania Klienta będącego Konsumentem za zasadne w trybie, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Cookie Box zobowiązany jest do realizacji żądania w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem.
 12. Cookie Box uprawniony jest do odmowy realizacji żądania, o którym mowa w ust. 8 lit. a) lub b) powyżej, jeżeli uczynienie zadość żądaniu Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo, w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży, wymagałoby nadmiernych kosztów.
 13. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 lit. d) powyżej może być złożone, gdy wada ma charakter istotny.
 14. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 lit. c) lub d) powyżej, może być złożone, chyba że Cookie Box niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem wymieni Towar na wolny od wad albo wadę Towaru usunie. Powyższe zastrzeżenie nie znajduje zastosowania w przypadku wcześniejszej wymiany Towaru na nowy lub naprawy Towaru albo nie wywiązania się przez Cookie Box z obowiązku wymiany Towaru na nowy lub naprawy Towaru.
 15. Klient będący Konsumentem, zamiast zaproponowanego przez Cookie Box usunięcia wady Towaru, może żądać wymiany Towaru na nowy i odwrotnie, chyba że wybrany przez Klienta będącego Konsumentem sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwy albo wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Cookie Box.
 16. Celem rozpoznania reklamacji, Klient będący Konsumentem powinien dostarczyć Cookie Box reklamowany towar oraz dowód jego zakupu. Reklamowany towar oraz dowód zakupu należy przesłać na adres korespondencyjny Cookie Box wskazany w § 1 pkt 4 Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja”.
 17. Roszczenia z tytułu niezgodności Towaru z umową o usunięcie wady lub wymianę Towaru na nowy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 powyżej. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne, termin, o którym mowa w zd. 1 rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady.
 18. W terminie określonym w ust. 17 powyżej, Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo obniżeniu ceny. W przypadku złożenia żądań, o których mowa w ust. 17 powyżej, bieg terminu do złożenia oświadczeń, o których mowa w zd. powyżej, rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady Towaru.
 19. Uprawnienia Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad Towaru regulują stosowne postanowienia Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi (art. 556 do 576).
 20. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku ze świadczeniem przez Cookie Box usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane identyfikujące Klienta, określenie świadczonej usługi oraz opis zaistniałego problemu. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na adres poczty elektronicznej Cookie Box, wskazany w § 1 pkt 4 Regulaminu. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenie reklamacyjnego, Cookie Box rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej, przekazując Klientowi stosowną informację na adres poczty elektronicznej Klienta.

§ 11

Dane osobowe i pliki "Cookies"



 1. Cookie Box jest administratorem danych osobowych podanych przez Klientów podczas Rejestracji, składania zamówienia oraz w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Cookie Box będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w oparciu o upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
 3. Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, z tym zastrzeżeniem jednak, iż jej brak uniemożliwia rejestrację Klienta, założenia Konta Klienta oraz w konsekwencji złożenie i realizację zamówienia, jak również przesyłanie Newsletter.
 4. Zgoda Klienta wyrażana jest poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury Rejestracji.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub żądania usunięcia, zwłaszcza w przypadku usunięcia Konta Klienta. W tym celu, Klient winien się skontaktować z Cookie Box za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 1 pkt 4 Regulaminu.
 6. Cookie Box chroni przekazane mu dane osobowe, dokładając należytej staranności celem ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Cookie Box nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że obowiązek przekazania danych osobowych wynika wprost z przepisów prawa lub orzeczenia sądu oraz z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 8. Cookie Box może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014, poz. 1182 j.t.).
 9. Cookie Box stosuje mechanizm HTTP Cookies, które podczas korzystania przez użytkowników ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są w systemie teleinformatycznym Klienta.
 10. HTTP Cookies są małymi plikami zapisywanymi folderach roboczych przeglądarki internetowej, przechowującymi informacje o połączeniu. Pozwalają m.in. na utrzymywanie zawartości koszyka w czasie trwania zakupów.
 11. HTTP Cookies posiadają swoją unikalną nazwę, która jest identyfikowana po stronie serwera Sklepu Internetowego. Dzięki temu Klient posiada dostęp tylko do danych publicznych (np. produktów) i do danych własnych. Nie ma natomiast dostępu do danych innych Klientów.
 12. HTTP Cookies są stosowane w celu:
  1. personalizacji witryny i prezentowanych informacji,
  2. zabezpieczenia dostępu do danych,
  3. monitoringu powracających internautów dla statystyki odwiedzin,
  4. przekazywania danych pomiędzy podstronami witryny w ramach jednych odwiedzin,
  5. zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach użytkowników.
 13. HTTP Cookies są wykorzystywane za zgodą użytkowników wyrażoną m.in. poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania, w tym w szczególności przeglądarki internetowej.
 14. Użytkownik może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć HTTP Cookies w swojej przeglądarce. Cookie wskazuje, iż wyłączenie HTTP Cookies może być przyczyną utrudnień w korzystaniu lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.


§ 12

Pozostałe prawa i obowiązki



 1. Cookie Box świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatną usługę:
  1. prowadzenia Konta Klienta,
  2. Newsletter.
 2. Usługi opisane w ust. 1 powyżej świadczone są przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Usługa, o której mowa w ust. 1a), dostępna jest po dokonaniu przez Klienta Rejestracji, o której mowa w § 3 Regulaminu.
 4. Newsletter wysyłany jest do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie, na podany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422), jak również wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 5. W ramach usługi Newsletter, na podany przez Klienta, adres poczty elektronicznej, wysyłana jest informacja (e-mail), dotycząca w szczególności: produktów oferowanych przez Cookie Box, nowych kolekcji oraz aktualnych promocji.
 6. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co 7 dni.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym oraz korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu oraz usług świadczonych przez Cookie Box drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy Cookie Box.
 8. Umowa o świadczenie usług drogę elektroniczną może być rozwiązana przez każdą ze Stron, w każdym czasie i bez podania przyczyny. Rozwiązanie wymaga zgłoszenia, dokonanego na adres poczty elektronicznej drugiej strony, wskazany, w przypadku Cookie Box - w § 1 ust. 4 Regulaminu, a w przypadku Klienta – w formularzu rejestracyjnym.
 9. Klient dokonuje rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Cookie Box żądania usunięcia Konta Klienta lub zaprzestania wysyłania Newsletter. Usunięcie Konta Klienta lub zaprzestanie wysyłania Newsletter winno nastąpić niezwłocznie, nie później niż pierwszego dnia roboczego (z wyłączeniem soboty), od otrzymania przez Cookie Box żądania.
 10. Cookie Box dokonuje rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Klientowi stosownej informacji na co najmniej 7 dni przed planowaną datą rozwiązania umowy.
 11. Cookie Box jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta, jeżeli Klient postępuje w sposób określony w ust. 4 powyżej. Cookie Box niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od zablokowania, zawiadamia Klienta o zablokowaniu Konta Klienta, przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym. Zablokowanie Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.


§ 13

Postanowienia końcowe



 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin”. Treść Regulaminu, w każdej chwili, może zostać pozyskana, odtworzona i utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie.
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Cookie Box na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej: zestawienie zmian, ujednoliconą treść Regulaminu oraz termin wejścia w życie zmian. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Cookie Box poprzez przesłanie wiadomości o zmianie, zawierającej: zestawienie zmian, ujednoliconą treść Regulaminu oraz termin wejścia w życie zmian, na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu rejestracyjnym. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 10 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem w życie zmienionego Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w wiadomości o zmianie Regulaminu, z uwzględnieniem postanowienia ust. 3 powyżej.
 5. Klient, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest, w terminie 5 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu, poinformować o tym fakcie Cookie Box, przesyłając stosowną wiadomość na adres poczty elektronicznej Cookie Box (e-mail) wskazany w § 1 pkt 4 Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy z dniem otrzymania przez Cookie Box  ww. wiadomości.
 6. W przypadku zmiany Regulaminu, wszelkie zamówienia złożone przed dniem zmiany Regulaminu, podlegać będą realizacji zgodnie z treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827)
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U z 2014, poz. 121 j.t.),
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013, poz. 1422 j.t.)
  4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182 j.t.).
 8. W przypadku wystąpienia sporu na tle umów zawartych pomiędzy Cookie Box a Klientem w oparciu o Regulamin, strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia sprawy.
 9. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, w tym m.in. do:
  1. zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a Przedsiębiorcą,
  2. zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego z wnioskiem o rozpoznanie sprawy wynikłej z umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorcą. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Zasady dostępu do procedur, o których mowa powyżej, dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl w zakładce „Konsumenci – Instytucje konsumenckie).
 10. Rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Cookie Box a Klientem może zostać poddane sądowi właściwemu zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014, poz. 101 j.t.), natomiast w przypadku sporów pomiędzy Cookie Box i Klientem nie będącym Konsumentem Sądem właściwym będzie Sąd powszechny w Poznaniu.